KONTAKT

Ihre Anprech­part­ner

All­ge­mei­ne Fra­gen:
Julia­ne Apelt
Tele­fon: 0179 – 470 78 38
eMail: j.apelt@rathaus-events.de

Firmen-/ Pri­vat­fei­er:
Jan Stef­fen Urbich
Tele­fon: 0177 – 55 15 403
eMail: urbich@rathaus-events.de

Boo­king (für Künst­ler):
Ste­fan Mai­wald
Tele­fon: 0177 – 88 22 637
eMail: Maiwald-concerts@kva.events

Geschäfts­füh­rung & Film­mo­tiv
Tobi­as Apelt
Tele­fon: 0179470 78 39
E-Mail: t.apelt@rathaus-events.de

 

A2U Event GmbH
Tem­po­rä­re Ver­mie­tung
und Event­or­ga­ni­sa­ti­on

Fir­men­sitz und Post­an­schrift:

A2U Event GmbH
im his­to­ri­schen Rat­haus Fried­richs­ha­gen
Böl­sche­s­tra­ße 87/88
12587 Ber­lin

Ver­an­stal­tungs­ort:

His­to­ri­scher Rats­saal / "Bür­ger­meis­ter­zim­mer"

Böl­sche­s­tra­ße 87/88
12587 Ber­lin